Научете повече

Новини

ПРОЕКТ: “Успяваме заедно”
Процедура: „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 Договор № BG05M9OP001-2.056-0014-C01 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на